Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Quyết định thành lập Ban
Quyết định thành lập Ban
01/07/2020 09:48
Màu chữ Cỡ chữ
Quyết định thành lập Ban
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
 
Số: 131/QĐ-UBND
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 9 năm 2016
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

 

     Căn cứ luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
     Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng  6 năm 2014;
    Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
    Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẩn thực hiện một số điều của Nhị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng;
    Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ về Quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
    Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tại Tờ trình số 265/TTr-SNV ngày 09 tháng 9 năm 2016 về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu,

 
QUYẾT ĐỊNH:


     Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở kiện toàn, sắp xếp lại Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
    Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoảng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.
    Trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp đóng tại đường Bế Văn Đàn, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
    Điều 2. Hình thức, chức năng và cơ cấu tổ chức hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
    1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, hoạt động theo nguyên tắc tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật có liên quan.
    2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thực hiện chức năng quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực: dân dụng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tần kỹ thuật và giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, đường quốc lộ qua đô thị); dự án hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, thực hiện một số nhiệm vụ đầu tư phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị và các dự án công nghiệp chuyên ngành do người quyết định đầu tư giao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; đồng thời, phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các dự án được giao quản lý.
    3. Cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc, không quá 03 Phó Giám đốc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ.
    Biên chế của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp là biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.
    Điều 3. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành.
    Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định thi hành.
    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 19/2002/QĐ-UB ngày 25 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu./.

Nơi nhận:
Như điều 4;
Bộ Nội vụ (để báo cáo);
Bộ Xây dựng (để báo cáo);
TT Tỉnh ủy (báo cáo);
TT HĐND tỉnh (báo cáo);
CT, các PCT UBND tỉnh;
CVP, các PCVP UBND tỉnh;
Lưu: VT (TP).
 
 
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
Dương Thành Trung
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Khóm 2 - Phường 7 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu (Khu bến xe - Bộ đội biên phòng)
Chịu trách nhiệm chính: (ông) Nguyễn Văn Vĩnh - Giám đốc Ban
Điện thoại: 02913.824283 - Fax: 02913.952124 - Email: bqldadtxd@baclieu.gov.vn