Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Quy chế làm việc
Quy chế làm việc
01/07/2020 09:46
Màu chữ Cỡ chữ
Quy chế làm việc

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-QLDA ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình DD &CN tỉnh Bạc Liêu)
 

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG QUY CHẾ

- Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (viết tắt là Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp);

- Căn cứ Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

II. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG QUY CHẾ

- Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc và các Phó Giám đốc trong đơn vị;

- Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các phòng chức năng của đơn vị;

- Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kế toán trưởng, Trưởng, Phó trưởng phòng và nhân viên trong đơn vị;

- Xây dựng mối quan hệ giữa Giám đốc, các Phó Giám đốc, các phòng chức năng và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị;

- Xây dựng mối quan hệ giữa Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp với các Sở, Ban, ngành, các địa phương và cơ quan quản lý cấp trên;

- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức để hoạt động có hiệu quả theo chức năng và nhiệm vụ của đơn vị.

III. NỘI DỤNG QUY CHẾ

Nội dung quy chế gồm 04 Chương và 18 Điều.

CHƯƠNG I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí pháp lý

- Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;

- Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Chức năng

Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu thực hiện các chức năng gồm:

- Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao;

- Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;

- Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao;

- Tổ chức quản lý các dự án do mình làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật;

- Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ đầu tư phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị, bao gồm: giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; đảm bảo sự kết nối đồng bộ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng; trực tiếp thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh giao liên quan đến công tác phát triển đô thị; thực hiện một số nhiệm vụ khác về triển khai khu vực phát triển đô thị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

- Thực hiện các chức năng khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm

1. Nhiệm vụ:

a) Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp có các nhiệm vụ của chủ đầu tư, gồm:

- Lập kế hoạch dự án: Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm (kế hoạch đăng ký vốn, kế hoạch chi tiêu, kế hoạch đấu thầu,…) trong đó xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;

- Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;

- Các nhiệm vụ thực hiện dự án gồm: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, lập thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;

- Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử (nếu có); quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban theo quy định;

- Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình: Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự của Ban, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ toàn bộ thông tin, tư liệu gốc liên quan đến dự án; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Các nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện: Kiểm tra, đánh giá về hoạt động của Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; theo dõi, đánh giá và lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các dự án định kỳ hoặc đột xuất theo quy định; tổng hợp tình hình thực hiện và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, nhà tài trợ (nếu có) để theo dõi, giám sát và hỗ trợ quá trình thực hiện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo qui định.

b) Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp có các nhiệm vụ quản lý dự án, gồm:

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thông tin công trình và các nội dung cần thiết khác được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Chỉ đạo, phối hợp nhà thầu thi công xây dựng công trình lập kế hoạch tiến độ, biện pháp thi công xây dựng và quản lý thực hiện dự án theo tiến độ thi công xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Có trách nhiệm tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành theo tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng;

- Khuyến khích các cá nhân/tổ chức tham gia thực hiện dự án, nhà thầu xây dựng đề xuất và áp dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ và tổ chức quản lý hợp lý để rút ngắn thời gian xây dựng công trình;

- Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

c) Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.

d) Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

e) Thực hiện nhiệm vụ về đầu tư phát triển đô thị

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm để thực hiện khu vực phát triển đô thị, bao gồm việc đề xuất danh mục, loại nguồn vốn và lộ trình thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong khu vực phát triển đô thị; nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi, cơ chế đặc thù áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng trong khu vực phát triển đô thị;

- Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị để trình thẩm định nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

- Lập kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị;

- Tổ chức quản lý hoặc thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với các dự án trong khu vực phát triển đô thị có sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị đảm bảo đúng theo quy hoạch, kế hoạch, tiến độ theo các nội dung dự án đã được phê duyệt; tổng hợp, đề xuất và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, các nhà cung cấp dịch vụ, các chủ đầu tư, đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng cho đến khi hoàn thành việc bàn giao cho chính quyền đô thị;

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về khu vực phát triển đô thị; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện các dự án đầu tư và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị được giao quản lý;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị trong phạm vi khu vực phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn.

Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp có các quyền của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng, theo điều 68 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; gồm:

- Lập, quản lý dự án khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Luật Xây dựng;

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu về lập, quản lý dự án;

- Lựa chọn, ký kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn để lập, quản lý dự án;

- Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng khi nhà thầu vi phạm hợp đồng;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan giúp UBND tỉnh về quản lý Nhà nước;

- Có trách nhiệm xem xét để giải quyết các khiếu nại đối với kết quả của mình thực hiện;

- Đối với các dự án trực tiếp làm chủ đầu tư: chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, khối lượng, chất lượng và hiệu quả vốn đầu tư của dự án.

CHƯƠNG II
CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN QLDA CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH

Điều 4. Cơ cấu tổ chức Ban QLDA

Cơ cấu tổ chức của đơn vị bao gồm:

- Ban Giám đốc: bao gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc.

- Khối các phòng chức năng, nghiệp vụ gồm:

+ Văn phòng Ban QLDA;

+ Phòng Tài chính - Kế toán;

+ Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;

+ Phòng Kiểm soát - Phòng Giải phóng mặt bằng;

+ Phòng Quản lý dự án.

- Các tổ chức Đảng và đoàn thể: 

+ Chi bộ;

+ Công đoàn;

+ Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh.

Điều 5. Ban Giám đốc Ban QLDA

1. Giám đốc Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu bổ nhiệm và miễn nhiệm, có trách nhiệm:

- Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của đơn vị; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về mọi hoạt động của Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp;

- Tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật các chức danh Chánh văn phòng, Phó chánh văn phòng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, nhân viên và các chức danh khác trong đơn vị;

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức danh Phó giám đốc, Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật;

- Giám đốc là chủ tài khoản và chịu trách nhiệm về các hoạt động tài chính của đơn vị.

2. Quyền và trách nhiệm của Giám đốc Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh:

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp và là chủ tài khoản của đơn vị;

- Xây dựng, ban hành Quy chế làm việc và các quy định khác về hoạt động của Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp;

- Phân công nhiệm vụ của các Phó Giám đốc và thành viên Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp; tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật các chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng (Ban), nhân viên thuộc Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp;

- Tổ chức, chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất (nếu có) của Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác của các phòng (ban) và của các thành viên Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp;

- Ký các văn bản, hợp đồng xây dựng với các nhà thầu được lựa chọn, hợp đồng lao động đối với viên chức Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp.    3. Phó Giám đốc Ban QLDA công trình Dân dụng và Công nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu bổ nhiệm và miễn nhiệm, có trách nhiệm:

- Phó giám đốc giúp Giám đốc điều hành hoạt động của đơn vị theo sự phân công và ủy quyền của Giám đốc. Mỗi Phó Giám đốc được phân công phụ trách giải quyết một số lĩnh vực công tác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền;

- Phó giám đốc chủ động giải quyết công việc được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến Phó Giám đốc khác thì phối hợp với Phó giám đốc đó giải quyết. Trường hợp cần có ý kiến của Giám đốc hoặc giữa các Phó Giám đốc có ý kiến khác nhau thì báo cáo Giám đốc quyết định;

- Đề nghị với Giám đốc các giải pháp, biện pháp về công tác tổ chức làm việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

4. Quyền và trách nhiệm của các Phó Giám đốc Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được Giám đốc Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp phân công hoặc ủy quyền; thực hiện chế độ báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Tham gia các cuộc họp, đề xuất hoặc kiến nghị về các giải pháp, biện pháp cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp.

5. Chế độ làm việc của Ban Giám đốc:

- Làm việc theo chế độ thủ trưởng, Giám đốc Ban chịu trách nhiệm cá nhân trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp kể cả khi phân công hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc phụ trách, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành về toàn bộ hoạt động của Ban QLDA Dân dụng & Công nghiệp tỉnh;

- Ban Giám đốc giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền trong phạm vi lĩnh vực công tác được phân công. Tập thể không làm thay công việc của cá nhân; lãnh đạo không làm thay công việc của cấp dưới và ngược lại;

- Các Phó Giám đốc và các Phòng chức năng làm chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị;

- Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành chung và trực tiếp chỉ đạo một số công tác cụ thể về hoạt động của đơn vị. Giám đốc có thể xem xét công việc thuộc các lĩnh vực đã phân công cho các Phó giám đốc và quyết định của Giám đốc là quyết định cuối cùng;

- Giám đốc phân công cho một Phó giám đốc thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của đơn vị khi Giám đốc vắng mặt hoặc khi được Giám đốc ủy quyền;

- Đối với những quyết định vượt quá thẩm quyền của mình thì Phó Giám đốc  phải báo cáo xin ý kiến quyết định của Giám đốc trước khi chỉ đạo thực hiện;

- Phó Giám đốc được phân công phụ trách lĩnh vực nào thì duyệt ký văn bản thuộc lĩnh vực đó. Nếu Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực đi vắng mà cần phải giải quyết ngay thì Giám đốc giải quyết hoặc giao cho Phó Giám đốc có mặt ở cơ quan  giải quyết và thông báo lại;

- Khi giải quyết công việc liên quan đến lĩnh vực Phó Giám đốc khác thì Phó Giám đốc phụ trách chủ động bàn bạc với Phó Giám đốc có liên quan trước khi quyết định. Trường hợp không nhất trí, Phó Giám đốc phụ trách báo cáo cho Giám đốc để ra quyết định, nhất thiết không để công việc chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị;

- Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết công việc đúng theo pháp luật.

Điều 6. Các phòng chức năng, nghiệp vụ

1. Văn phòng Ban quản lý dự án

a. Cơ cấu tổ chức

Văn phòng Ban QLDA bao gồm 08 người 

- Chánh văn phòng: 01 người;

- Nhân viên: 07 người;

b. Chức năng

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong các lĩnh vực: tổ chức, nhân sự, lao động tiền lương, quản trị hành chính, văn thư lưu trữ.

c. Nhiệm vụ

- Chủ trì xây dựng các nội dung, quy định, quy chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị. Theo dõi thực hiện nội quy, quy định, quy chế làm việc của cơ quan để đánh giá và đề xuất các ý kiến điều chỉnh nhằm đáp ứng tình hình hoạt động của đơn vị;

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về quy hoạch viên chức, tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự nhằm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của đơn vị;

- Xây dựng kế hoạch và biên chế lao động hàng năm và từng thời kỳ, phù hợp với kế hoạch của đơn vị.

- Quản lý hồ sơ, lý lịch của viên chức và người lao động của đơn vị. Thực hiện các thủ tục có liên quan đến công tác nhân sự như: tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, đào tạo, kỷ luật, nghỉ hưu, thôi việc;

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của viên chức và người lao động trong đơn vị;

- Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động như: nâng bậc lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, làm thêm giờ, nghỉ phép năm, chế độ thôi việc và các quy định khác theo quy định của pháp luật;

- Quản lý, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ;

- Tổ chức in ấn, photo tài liệu;

- Xây dựng lịch công tác, hội họp, sinh hoạt định kỳ và bất thường;

- Ghi chép biên bản cuộc họp và thông báo kết luận cuộc họp;

- Lập báo cáo sơ kết, tổng kết và phương hướng thực hiện nhiệm vụ của đon vị;

- Lập báo cáo phòng chống tham nhũng, báo cáo quy chế dân chủ ở cơ sở theo định kỳ;

- Quản lý tài sản của Ban, bao gồm: trụ sở làm việc, ô tô, các trang thiết bị; chủ trì và phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán thực hiện việc mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị, kiểm kê tài sản cơ quan theo quy định;

- Thực hiện công tác lễ tân, hội nghị, liên hoan, tổng kết, bố trí sắp xếp nơi làm việc cùng các phương tiện dụng cụ cần thiết cho lãnh đạo đơn vị và các phòng trực thuộc;

- Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan; 

- Điều hành xe ô tô phục vụ công tác;

- Có trách nhiệm bảo vệ an toàn con dấu của cơ quan.

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

2. Phòng Tài chính – Kế toán

a. Cơ cấu tổ chức

Phòng Tài chính – Kế toán bao gồm 08 người 

- Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng: 01 người;

- Phó Trưởng phòng: 01 người;

- Nhân viên: 06 người;

b. Chức năng

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong các lĩnh vực liên quan đến công tác tài chính, kế toán, quản lý tài chính, các chế độ chính sách và thuế.

c. Nhiệm vụ

- Thực hiện công tác tài chính, kế toán của đơn vị theo đúng quy định hiện hành;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn trong việc thực hiện ký kết và quản lý thanh quyết toán hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án;

- Thực hiện thanh toán vốn cho các nhà thầu đảm bảo đúng và đủ các quy định hiện hành về quản lý tài chính, kế toán;

- Phối hợp với phòng Kế hoạch – Kỹ thuật nghiệm thu hồ sơ từ bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đến thiết kế bản vẽ thi công;

- Phối hợp với phòng Giải phóng mặt bằng trong công tác nghiệm thu chi phí đền bù giải phóng mặt bằng;

- Phối hợp với phòng Quản lý dự án trong công tác nghiệm thu đối với các gói thầu xây lắp, tư vấn giai đoạn thực hiện đầu tư và kết thúc dự án trước khi trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt;

- Theo dõi nguồn vốn của dự án được giao hằng năm, luỹ kế vốn được bố trí và giải ngân cụ thể của từng dự án; cân đối nguồn vốn để lập kế hoạch chi tiêu hằng năm cho đơn vị, quản lý và tham mưu cho Ban Giám đốc về tình hình thực hiện các khoản chi phí cho hoạt động của đơn vị;

- Lập báo cáo hàng tháng về số liệu giải ngân của từng dự án, từng nguồn vốn;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trong công tác: tạm ứng, thanh quyết toán các chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và các chi phí khác của từng dự án; thanh quyết toán, thanh lý các hợp đồng theo quy định; tham mưu cho Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho các dự án và lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình cấp thẩm quyền kiểm tra, thẩm định, phê duyệt theo quy định;

- Tham mưu nộp các khoản thuế; quản lý về tài chính, tài sản của cơ quan (vào sổ theo dõi tài sản, đánh giá giá trị tài sản, hạch toán tăng giảm nguồn…);

- Phối hợp với Văn phòng Ban QLDA trong việc thực hiện các chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động như: nâng bậc lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, làm ngoài giờ, nghỉ phép năm, chế độ thôi việc và các quy định khác của pháp luật; kiểm kê tài sản cơ quan theo đúng quy định;

- Phối hợp với các phòng soạn thảo nội dung, đàm phán thương thảo, ký kết các hợp đồng kinh tế; chủ trì theo dõi, quản lý thanh quyết toán hợp đồng;

- Chịu trách nhiệm theo dõi các điều kiện bảo đảm thực hiện hợp đồng của các nhà thầu (bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo hành công trình, hoá đơn thuế…);

- Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ Tài chính – Kế toán của đơn vị;

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

3. Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

a. Cơ cấu tổ chức

Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật bao gồm 06 người 

- Trưởng phòng: 01 người;

- Nhân viên: 05 người;

b. Chức năng

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong các lĩnh vực: thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế và dự toán xây dựng công trình; Thống kê, kế hoạch; lập thủ tục tiền triển khai thực hiện dự án và tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu.

c. Nhiệm vụ

c.1. Công tác kế hoạch, chuẩn bị đầu tư dự án 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn để lập kế hoạch và báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện của các dự án;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn để tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch vốn đầu tư hằng năm và kế hoạch trung hạn, dài hạn theo quy định; Theo dõi việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư của các dự án, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn để giải ngân kịp thời;

- Trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế và dự toán xây dựng công trình;

- Tổ chức lập và trình thẩm định, phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án (nếu có); Tổ chức lập và điều chỉnh thiết kế, tổng dự toán công trình (nếu có) để trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;

- Tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán nghiệm thu hồ sơ từ bước lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đến thiết kế bản vẽ thi công – dự toán;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện giám sát khảo sát xây dựng khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tư vấn thực hiện giám sát công tác khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn khi không đủ điều kiện;

c.2. Công tác thẩm định

- Thẩm định (nghiệm thu) công tác khảo sát từ bước lập dự án đến thiết kế bản vẽ thi công;

- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình (kể cả điều chỉnh, bổ sung) thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư (nếu có);

- Thẩm định và trình phê duyệt dự toán đối với công tác điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư (nếu có).

c.3. Công tác lựa chọn nhà thầu

- Lập kế họach lựa chọn nhà thầu trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;

- Tổ chức lập và trình thẩm định, phê duyệt các loại hồ sơ lựa chọn nhà thầu như: hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, danh sách ngắn, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu…;

- Tham mưu, đề xuất phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

- Tổ chức mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, xếp hạng nhà thầu;

- Trình thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

c.4. Các nhiệm vụ khác

- Thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật khi được Ban Giám đốc phân công;

- Tổ chức hệ thống lưu trữ, cung cấp thông tin về tình hình đầu tư trong phạm vi các dự án do đơn vị quản lý;

- Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ Kế hoạch – Kỹ thuật;

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

4. Phòng Kiểm soát - Giải phóng mặt bằng

a. Cơ cấu tổ chức

Phòng Kiểm soát - Giải phóng mặt bằng dự án bao gồm 11 người

- Trưởng phòng: 01 người;

- Phó Trưởng phòng: 01 người;

- Nhân viên: 09 người;

b. Chức năng

Kiểm soát nội bộ đối với các hoạt động của đơn vị;

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và theo kế hoạch, đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng; thực hiện một số nhiệm vụ về triển khai khu vực phát triển đô thị được UBND tỉnh giao;

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư và các dự án do đơn vị làm dịch vụ.

c. Nhiệm vụ

c.1. Công tác Kiểm soát:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm để thực hiện khu vực phát triển đô thị, bao gồm việc đề xuất danh mục, loại nguồn vốn và lộ trình thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Tham mưu tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong khu vực phát triển đô thị; nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi, cơ chế đặc thù áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng trong khu vực phát triển đô thị;

- Lập hồ sơ đề xuất các khu vực phát triển đô thị để trình thẩm định do Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

- Lập kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển đô thị, trình UBND tỉnh quyết định; hướng dẫn, hổ trợ các chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị;

- Theo dõi, giám sát thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị đảm bảo đúng theo quy hoạch, kế hoạch, tiến độ theo các nội dung dự án đã được phê duyệt; tổng hợp, đề xuất và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư;

- Tham mưu phối hợp với các cơ quan chức năng, các nhà cung cấp dịch vụ, các chủ đầu tư, đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng cho đến khi hoàn thành việc bàn giao cho chính quyền đô thị;

- Tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về khu vực phát triển đô thị; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện các dự án đầu tư và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị được giao cho Ban;

- Thực hiện công tác thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

- Kiểm soát hoạt động QLDA của đơn vị, bao gồm: kiểm soát việc phối hợp thực hiện các chức năng, quyền hạn của chủ đầu tư với các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án (kể cả việc kiểm soát hồ sơ quản lý chất lượng từng đợt nghiệm thu thanh toán và hồ sơ hoàn công công trình trước khi báo cáo cấp thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; kiểm soát khối lượng, chất lượng và giá trị nghiệm thu thanh toán, quyết toán hợp đồng);

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

- Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ quản lý đầu tư phát triển đô thị và hồ sơ kiểm soát;

- Thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật khi được Ban giám đốc phân công;

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

c.2. Công tác Giải Phóng mặt bằng:

- Tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng đúng kế hoạch; Trưởng phòng phân công, hướng dẫn cán bộ thực hiện công tác tư vấn bồi thường hổ trợ và tái định cư hợp lý để nâng cao hiệu quả công tác;

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán trong công tác nghiệm thu chi phí bồi thường (20% của chi phí Hội đồng đền bù);

- Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý dự án tổ chức khảo sát, đo đạc, lập và kiểm tra hồ sơ thiết kế - dự toán cắm cọc giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ phương án bồi hoàn giải phóng mặt bằng, tái định cư, rà phá bom mìn từ khi triển khai đến khi kết thúc dự án, kiểm tra công tác di dời điện, nước, công trình ngầm, kiểm tra hồ sơ thiết kế - dự toán các hạng mục phát sinh, các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công (nếu có);

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán và phòng Quản lý dự án thực hiện công tác: thu hồi, giao đất và chi trả đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư;

- Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý dự án làm việc với địa phương và Hội đồng bồi hoàn giải tỏa, tái định cư các vấn đề có liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, công tác di dời điện, nước, công trình ngầm trong quá trình thực hiện dự án đầu tư;

- Chịu trách nhiệm và tham mưu cho Ban Giám đốc về các nội dung và chất lượng sản phẩm của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư;

- Tổ chức nghiên cứu và áp dụng các văn bản pháp quy, các tiêu chuẩn hiện hành vào công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư;

- Lập báo cáo theo quy định về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư;

- Lưu trữ hồ sơ liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư;

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

5. Phòng Quản lý dự án

a. Cơ cấu tổ chức

Phòng Quản lý dự án bao gồm 16 người

- Trưởng phòng: 01 người;

- Phó Trưởng phòng: 02 người;

- Nhân viên: 13 người;

b. Chức năng

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, trực tiếp điều hành quá trình thực hiện dự án đến khi kết thúc dự án, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

c. Nhiệm vụ

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán trong việc kiểm tra khối lượng và đơn giá nghiệm thu đối với các gói thầu xây lắp, tư vấn giai đoạn thực hiện đầu tư và kết thúc trước khi trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt;

- Tổ chức quản lý các dự án được giao về chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí, hợp đồng xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ; kiểm tra công tác giám sát thi công của các nhà thầu tư vấn (nếu có) về quản lý, giám sát chất lượng công trình đã được pháp luật quy định; phối hợp với cơ quan quản lý chuyên môn về xây dựng kiểm tra chất lượng trong quá trình thi công, trước khi nghiệm thu công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; phối hợp với ngành chức năng xử lý công việc khi có xảy ra sự cố công trình;

- Thực hiện đầy đủ các quy trình về nghiệm thu (xây lắp, tư vấn giám sát, kiểm tra thí nghiệm vật liệu, kiểm định), hoàn công đưa công trình vào khai thác sử dụng và bảo hành công trình;

- Tham mưu cho Ban Giám đốc xem xét chấp thuận phương án tổ chức thi công, tiến độ thi công, đề cương tư vấn giám sát, đề cương thí nghiệm vật liệu, kiểm định chất lượng công trình; kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu thi công, chấp thuận thiết bị, phương tiện, máy móc thi công trước khi đưa vào công trình;

- Chủ trì, phối hợp cùng các phòng chuyên môn và các đơn vị có liên quan xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc và phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án; xác nhận khối lượng, thời điểm tổ chức thực hiện đối với các hạng mục, khối lượng phát sinh trong quá trình thi công; kiểm định công trình khi phát hiện, nghi ngờ về chất lượng hoặc xảy ra sự cố;

- Phối hợp với phòng Kế hoạch – Kỹ thuật trong công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự toán các hạng mục phát sinh, các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công;

- Phối hợp với phòng Kế hoạch – Kỹ thuật và phòng Tài chính – Kế toán theo dõi, quản lý hợp đồng (xây lắp, tư vấn giám sát, kiểm tra thí nghiệm vật liệu, kiểm định,…) các dự án;

- Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán thực hiện công tác quyết toán hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng tư vấn;

- Thực hiện công tác kiểm tra bảo hành công trình và tổ chức nghiệm thu xác nhận công trình hết thời gian bảo hành;

- Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán soạn thảo nội dung, đàm phán thương thảo, ký kết các hợp đồng kinh tế; chủ trì theo dõi, quản lý hợp đồng;

- Tham gia đàm phán hợp đồng (xây lắp, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm định);

- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn đề xuất xử lý vi phạm hợp đồng đối với các hợp đồng xây lắp và hợp đồng tư vấn (nếu có);

- Lập báo cáo giám sát đánh giá đầu tư dự án theo quy định của pháp luật hiện hành; báo cáo tình hình thực hiện dự án định kỳ hoặc đột xuất cho lãnh đạo đơn vị khi có yêu cầu;

- Báo cáo sự cố công trình (nếu có);

- Báo cáo tình hình chất lượng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu;

- Thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật khi được Ban giám đốc phân công;

- Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ dự án;

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Điều 7. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng phòng:

- Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và các Phó giám đốc;

- Chỉ đạo, đôn đốc nhân viên thuộc phòng mình quản lý để thực hiện chức năng nhiệm vụ của phòng;

- Phân công cho các Phó Trưởng phòng thực hiện giúp Trưởng phòng điều hành công việc của phòng. Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cho các thành viên trong phòng;

- Lập báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng hàng tuần cho Giám đốc và các Phó Giám đốc phụ trách.

- Giáo dục tư tưởng, nếp sống, sinh hoạt, quản lý giờ giấc làm việc của cán bộ thuộc phòng.

- Quan hệ giao dịch với các đơn vị, các phòng có liên quan đến công việc của phòng;

- Theo dõi chấm công cho Cán bộ nhân viên trong phòng;

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tất cả các nhiệm vụ do phòng thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước Pháp luật mọi hậu qủa mà Phòng gây nên trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ.

- Có quyền kiến nghị Giám đốc giải quyết những khiếu nại của bản thân cũng như của các nhân viên thuộc phòng;

- Có quyền giải quyết cho nhân viên thuộc phòng nghỉ việc riêng không qúa ½  ngày trong một ngày làm việc và không quá ba lần trong tháng;

- Các Trưởng phòng nghỉ việc riêng phải báo cáo trực tiếp với Giám đốc  hoặc Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực;

- Kiến nghị Giám đốc tuyển dụng, khen thưởng, nâng bậc lương, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật đối với nhân viên trong phòng;

- Có quyền kiến nghị Giám đốc áp dụng các hình thức sử dụng kỷ luật đối với những nhân viên thuộc phòng vi phạm quy chế làm việc, vi phạm nội quy lao động hoặc kỷ luật lao động;

- Có quyền bàn bạc, tham gia ý kiến đóng góp xây dựng đơn vị để đơn vị hoạt động hiệu quả hơn;

- Có quyền từ chối thực hiện công việc được giao khi xét thấy công việc đó ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của đơn vị;

- Có trách nhiệm bảo quản tài sản và sử dụng tiết kiệm hiệu quản tài sản của đơn vị.

- Trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo quy định hiện hành; 

- Thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian làm việc của đơn vị.

Điều 8. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phó trưởng phòng:

- Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ do Trưởng phòng giao, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Ban Giám đốc và pháp luật về các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công;

- Có quyền kiến nghị Trưởng phòng giải quyết những khiếu nại của bản thân cũng như của các nhân viên thuộc phòng. Nếu Trưởng phòng không giải quyết được, có quyền kiến nghị lên cấp cao hơn để giải quyết;

- Có quyền bàn bạc với Trưởng phòng, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đơn vị;

- Có quyền từ chối thực hiện công việc được giao khi xét thấy công việc đó ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của đơn vị, nhưng phải được sự chấp thuận của Giám đốc;

- Phó trưởng phòng nghỉ việc riêng phải báo cáo trực tiếp với Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách;

- Có trách nhiệm bảo quản tài sản và sử dụng tiết kiệm hiệu quản tài sản của đơn vị;

- Thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian làm việc của đơn vị.

Điều 9. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của nhân viên:

- Nhân viên thuộc phòng nào do phòng đó quản lý, thực hiện chức năng nhiệm vụ theo sự phân công, phân giao nhiệm vụ của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trực tiếp đối với Trưởng phòng;

- Có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt các chính sách pháp luật hiện hành;

- Có quyền từ chối thực hiện công việc được giao khi xét thấy công việc đó ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của đơn vị, nhưng phải được sự chấp thuận của Trưởng phòng. Nếu buộc phải thực hiện thì có quyền từ chối ký nhận;

- Có quyền đề xuất đóng góp ý kiến, phát biểu xây dựng đơn vị;

- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng phòng và Pháp luật đối với những hậu quả do mình gây ra;

- Có trách nhiệm bảo quản tài sản và sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài sản của đơn vị;

- Thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian làm việc của đơn vị.

CHƯƠNG III
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 10. Quan hệ Công tác 

1. Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh 

- Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, người quyết định đầu tư về thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Trình phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động của Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp (kể cả việc điều chỉnh, bổ sung);

- Trình phê duyệt các nội dung thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư theo nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo, đề xuất và giải trình các nội dung cần thiết theo yêu cầu của người quyết định thành lập, người quyết định đầu tư;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của người quyết định thành lập, người quyết định đầu tư trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án.

2. Đối với chủ đầu tư ủy thác quản lý dự án

- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ đối với các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án;

- Phối hợp với chủ quản lý sử dụng công trình khi lập, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình, tổ chức lựa chọn nhà thầu và nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng hoàn thành vào vận hành, sử dụng (kể cả việc thực hiện bảo hành công trình theo quy định);

- Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư hoặc chủ quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật; quản lý công trình xây dựng hoàn thành trong thời gian chưa xác định được đơn vị quản lý sử dụng công trình theo yêu cầu của người quyết định đầu tư.

3. Đối với đối tác

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư hoặc được ủy thác quản lý thực hiện; đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng với các nhà thầu được lựa chọn theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ đối với nhà thầu xây dựng, nhà thầu tư vấn theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;

- Tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, vướng mắc của nhà thầu trong quá trình thực hiện.

4. Đối với cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp

- Thực hiện (hoặc theo ủy quyền) các thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị dự án, chuẩn bị xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Trình cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương (Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn…) trong việc thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi dự án có yêu cầu về thu hồi đất để xây dựng;

- Phối hợp với chính quyền địa phương (Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn…) trong công tác quản lý hành chính, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn của cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án và bàn giao công trình vào khai thác, sử dụng;

- Báo cáo, giải trình về tình hình thực hiện quản lý dự án khi được yêu cầu, về sự cố công trình, an toàn trong xây dựng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đề xuất biện pháp phối hợp xử lý những vấn đề vượt quá thẩm quyền;

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Quan hệ giữa Ban giám đốc và các phòng trực thuộc 

- Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của đơn vị, các phòng theo kế hoạch, lịch làm việc hàng ngày, hàng tuần, kể cả trường hợp đột xuất;

- Phó Giám đốc phụ trách phòng nào phải có trách nhiệm báo cáo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết qủa hoạt động của phòng đó;

- Hàng tuần tổ chức họp báo do Giám đốc chủ trì, trường họp Giám đốc vắng mặt thì do phó Giám đốc thường trực chủ trì hoặc dời thời gian họp báo;

6. Quan hệ công tác giữa Ban Giám đốc và Chi bộ

- Là cơ quan hoạt động theo chế độ thủ trưởng, do đó nhiệm vụ của Ban Giám đốc là nhiệm vụ của Chi bộ. Định kỳ mỗi tháng hoặc đột xuất Ban Giám đốc và Chi bộ họp để thông báo về tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác, triển khai kế hoạch tới. Bàn biện pháp phối hợp lãnh đạo công tác Đoàn thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị;

- Công tác tổ chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ của đơn vị, Ban Giám đốc tham khảo ý kiến của Chi uỷ để quyết định, đồng thời phối hợp với  Chi uỷ chỉ đạo và khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ là Đảng viên;

7. Quan hệ công tác giữa Ban giám đốc với các tổ chức Đoàn thể chính trị trong cơ quan 

- Ban Giám đốc có trách nhiệm thông tin cho Công đoàn cơ sở và Chi đoàn Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Chi đoàn Đoàn thanh niên Cộng sản HCM trong đơn vị có trách nhiệm phản ánh kịp thời về tình hình hoạt động của tổ chức mình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị, làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

- Ban Giám đốc tạo điều kiện cho các Đoàn thể trong đơn vị hoạt động có hiệu quả và thực hiện tốt kế hoạch chỉ đạo của các tổ chức Công đoàn và Đoàn cấp trên.

- Ban chấp hành Công đoàn chủ động kết hợp với Ban Giám đốc tổ chức hội nghị cán bộ viên chức hàng năm theo quy định. 

Điều 11. Thời gian làm việc 

- Tất cả các cán bộ trong cơ quan làm việc theo quy định chung, mỗi ngày làm việc 8 giờ, mỗi tuần 40 giờ;

- Khi có công việc đột xuất hoặc cấp bách theo yêu cầu của Giám đốc thì làm thêm giờ;

- Thời gian làm việc:  Buổi sáng : từ 7 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút;
                                     Buổi chiều : từ 13 giờ – 17 giờ.

- Thời gian làm thêm giờ của các Phòng do Trưởng phòng chấm công và được đơn vị trả lương làm thêm giờ theo quy định hiện hành.

Điều 12. Phương thức làm việc của văn phòng 

- Tất cả văn bản đi và đến cơ quan đều phải vào sổ văn thư. Văn phòng Ban QLDA xử lý và trình lãnh đạo Ban giải quyết và chuyển qua các Phòng để tổ chức thực hiện trong ngày;

- Tất cả các văn bản gửi đi từ đơn vị do các Phòng dự thảo và trình lãnh đạo ký phải chuyển  cho Văn phòng Ban QLDA đóng dấu, ghi số, phát hành, lưu trữ;

- Các Văn bản, hồ sơ,… trước khi giao cho khách hàng đều phải qua Văn phòng Ban QLDA để đóng dấu, vào sổ đăng ký và làm thủ tục lưu trữ.

Điều 13. Chế độ tiếp khách, tiếp công dân

- Văn phòng Ban QLDA tổ chức đón tiếp và nhận đăng ký cho khách đến làm việc với lãnh đạo, thông báo cho lãnh đạo chuẩn bị tiếp khách và làm việc;

- Khách đến làm việc với các Phòng trực thuộc thì Trưởng phòng tổ chức đón tiếp và làm việc.

Điều 14. Chế độ hội họp

- Giám đốc và các Phó giám đốc thường xuyên hội ý để điều hành công việc. Giám đốc và các Phó giám đốc phụ trách các lĩnh vực, các Phòng họp giao ban định kỳ để kiểm điểm tình hình hoạt động. Thời gian hội nghị và thành phần tham dự tùy thuộc vào nội dung cuộc họp;

- Giám đốc tổ chức và chủ trì các cuộc họp, kiểm điểm tình hình hoạt động của đơn vị hàng tuần, tháng, hàng qúi, 06 tháng và năm với các Trưởng, Phó phòng chức năng. Nội dung và thời gian hội nghị do Giám đốc quyết định;

- Trong xử lý điều hành công việc có nhiều ý kiến khác nhau, kết luận của Giám đốc có tính bắt buộc thi hành;

- Phó giám đốc triệu tập, chủ trì các cuộc họp, hội nghị thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách với các Trưởng, Phó phòng theo kế hoạch được Giám đốc đồng ý và sau đó báo cáo kết qủa cuộc họp, hội nghị với Giám đốc;

- Văn phòng Ban QLDA có trách nhiệm thông báo triệu tập hội nghị, cuộc họp đúng thời gian theo yêu cầu của Giám đốc , tổ chức ghi biên bản hội nghị, cuộc họp và thông báo kết luận của Giám đốc đến các phòng để thực hiện.

Điều 15. Chế độ báo cáo, thông tin và bảo mật

- Các Phòng chức năng phải thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ với Lãnh đạo theo quy định;

- Khi có công việc đột xuất, cần giải quyết kịp thời các phòng cần chủ động thông báo cho nhau, thông báo về cơ quan bằng phương tiện nhanh nhất để Giám đốc chỉ đạo hướng giải quyết;

- Những thông tin, sáng kiến kỹ thuật, kết quả nghiên cứu thực nghiệm…,khi chưa được sự chấp thuận của Giám đốc thì tuyệt đối mọi thành viên trong cơ quan không được phát hành, chuyển giao ra ngoài;

- Các Phó Giám đốc, Trưởng, Phó Trưởng phòng và cán bộ, viên chức được Giám đốc phân công thay Giám đốc dự họp thì phải có trách nhiệm báo cáo lại Giám đốc kết quả làm việc.

Điều 16. Xử lý vi phạm Quy chế

- Mọi cá nhân, tập thể, các tổ chức đoàn thể, Chi bộ trong cơ quan có trách nhiệm phải tuân thủ nghiêm túc những quy định trong Quy chế này;

- Đối với những cá nhân, tập thể do không chấp hành đúng Quy chế này làm thiệt hại về uy tín và vật chất của đơn vị sẽ phải chịu xử lý kỷ luật (theo qui định của pháp luật ) và bồi thường một phần hay toàn bộ thiệt hại …, nếu nghiêm trọng sẽ bị truy tố trước pháp luật.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng cho các hoạt động của Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN. Tất cả các Phòng  và Cán bộ, Viên chức trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành.

Điều 18. Trong quá trình thực hiện, Giám đốc sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện, phù hợp với cơ cấu tổ chức, quy mô và tình hình hoạt động  của Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN./.

-----------oOo-----------


 

 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Khóm 2 - Phường 7 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu (Khu bến xe - Bộ đội biên phòng)
Chịu trách nhiệm chính: (ông) Nguyễn Văn Vĩnh - Giám đốc Ban
Điện thoại: 02913.824283 - Fax: 02913.952124 - Email: bqldadtxd@baclieu.gov.vn