Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Phân công lãnh đạo
Phân công lãnh đạo
01/07/2020 09:36
Màu chữ Cỡ chữ
Phân công lãnh đạo

          Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu;

          Căn cứ Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, nhằm sắp xếp tổ chức, đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu thông báo phân công nhiệm vụ, công tác từng thành viên trong Ban giám đốc cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc phân công giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc

Việc phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn bạc tập thể, cá nhân phụ trách và thực hiện chế độ thủ trưởng.

- Giám đốc lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Ban theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về mọi mặt hoạt động của Ban.

- Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, thực hiện từng lĩnh vực công tác của Ban theo sự phân công của Giám đốc, được sử dụng quyền của Giám đốc để giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công hoặc được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các quyết định của mình; được quyền quyết định các hoạt động thường xuyên thuộc phạm vi được phân công. Đối với những công việc mới phát sinh, chưa có chủ trương của cấp trên hoặc không nằm trong quy định của pháp luật thì phải chuyển cho Giám đốc quyết định. Trong trường hợp đặc biệt, được quyền xử lý các công việc cấp bách nhưng phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Giám đốc.

- Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, Phó Giám đốc chủ động giải quyết công việc và phối hợp với các Phó Giám đốc khác để giải quyết khi cần thiết, trường hợp công việc liên quan đến Phó Giám đốc khác mà các Phó Giám đốc không thống nhất được ý kiến, thì Phó Giám đốc chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Giám đốc xem xét quyết định.

2. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Giám đốc trong phạm vi công việc được Giám đốc phân công

- Chỉ đạo thực hiện các chương trình công tác của Ban thuộc lĩnh được phân công.

- Chủ trì đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực được phụ trách.

- Kiểm tra, đôn đốc các phòng có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo của Giám đốc, các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh công tác do mình phụ trách.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền của Ban, hoặc báo cáo Giám đốc để xử lý những vấn đề quan trọng.

- Chịu trách nhiệm về nội dung và ký thay Giám đốc các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, báo cáo Giám đốc sau khi thực hiện.

- Giám đốc phân công Phó Giám đốc ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo phạm vi phân công, sẽ thay mặt Giám đốc chỉ đạo giải quyết các công việc của Ban khi Giám đốc đi vắng (đi công tác, nghỉ phép, nghỉ ốm) hoặc được Giám đốc ủy quyền; theo sự phân công của Giám đốc, giải quyết các công việc cấp bách của đơn vị.

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể

a. Giám đốc Nguyễn Văn Vĩnh

- Tổ chức quản lý điều hành hoạt động của Ban QLDA tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Tỉnh ủy, Uỷ ban Nhân dân tỉnh giao, chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về mọi mặt hoạt động của Ban theo quy định của pháp luật;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Ban QLDA tỉnh, công tác tuyển dụng, tổ chức cán bộ, khen thưởng, kỷ luật, phòng chống tham nhũng trong đơn vị, kế hoạch tài chính, đối ngoại, phân khai điều chỉnh các nguồn vốn, kế hoạch triển khai thực hiện dự án, thanh toán vốn đầu tư XDCB;

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Ban, phòng Tài chính – Kế toán, phòng Kiểm soát.

b. Phó Giám đốc Trịnh Việt Đoàn

- Giúp Giám đốc điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp các lĩnh vực được phân công sau: công tác giải phóng mặt bằng các dự án làm chủ đầu tư; công tác báo cáo giám sát đánh giá đầu tư các dự án do Ban thực hiện dịch vụ tư vấn (các dự án được giao); công tác Quản lý dự án, giám sát các dự án do Ban thực hiện dịch vụ tư vấn (các dự án được giao);

- Theo dõi và chỉ đạo các hoạt động của Phòng giải phóng mặt bằng;

- Ký các loại văn bản của Ban: các văn bản liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

c. Phó Giám đốc Đinh Minh Phước

- Giúp Giám đốc điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp các lĩnh vực được phân công sau: công tác kỹ thuật đầu tư xây dựng cơ bản; công tác Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng các dự án;

- Theo dõi và chỉ đạo các hoạt động của Phòng Quản lý dự án, phòng Kế hoạch – Kỹ thuật;

- Ký các loại văn bản của Ban: các văn bản liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản; hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng của các dự án do Ban làm chủ đầu tư.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao, các Phó Giám đốc chủ động chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn để đảm bảo thực hiện công việc đạt hiệu quả cao nhất.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu xin trân trọng thông báo quý cơ quan biết để tiện liên hệ, phối hợp trong công tác ./.                                                               

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Khóm 2 - Phường 7 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu (Khu bến xe - Bộ đội biên phòng)
Chịu trách nhiệm chính: (ông) Nguyễn Văn Vĩnh - Giám đốc Ban
Điện thoại: 02913.824283 - Fax: 02913.952124 - Email: bqldadtxd@baclieu.gov.vn