Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ
01/07/2020 09:45
Màu chữ Cỡ chữ
Chức năng nhiệm vụ

Điều 1. Vị trí pháp lý

- Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;

- Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Chức năng

Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu thực hiện các chức năng gồm:

- Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao;

- Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;

- Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.

- Tổ chức quản lý các dự án do mình làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật;

- Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ đầu tư phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị, bao gồm: giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; đảm bảo sự kết nối đồng bộ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng; trực tiếp thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh giao liên quan đến công tác phát triển đô thị; thực hiện một số nhiệm vụ khác về triển khai khu vực phát triển đô thị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

- Thực hiện các chức năng khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm

1. Nhiệm vụ:

a) Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp có các nhiệm vụ của chủ đầu tư, gồm:

- Lập kế hoạch dự án: Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm (kế hoạch đăng ký vốn, kế hoạch chi tiêu, kế hoạch đấu thầu,…) trong đó xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;

- Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;

- Các nhiệm vụ thực hiện dự án gồm: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, lập thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;

- Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử (nếu có); quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban theo quy định;

- Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình: Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự của Ban, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ toàn bộ thông tin, tư liệu gốc liên quan đến dự án; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Các nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện: Kiểm tra, đánh giá về hoạt động của Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; theo dõi, đánh giá và lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các dự án định kỳ hoặc đột xuất theo quy định; tổng hợp tình hình thực hiện và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, nhà tài trợ (nếu có) để theo dõi, giám sát và hỗ trợ quá trình thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo qui định.

b) Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp có các nhiệm vụ quản lý dự án, gồm:

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thông tin công trình và các nội dung cần thiết khác được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Chỉ đạo, phối hợp nhà thầu thi công xây dựng công trình lập kế hoạch tiến độ, biện pháp thi công xây dựng và quản lý thực hiện dự án theo tiến độ thi công xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Có trách nhiệm tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành theo tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng.

- Khuyến khích các cá nhân/tổ chức tham gia thực hiện dự án, nhà thầu xây dựng đề xuất và áp dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ và tổ chức quản lý hợp lý để rút ngắn thời gian xây dựng công trình.

- Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

c) Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.

d) Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

e) Thực hiện nhiệm vụ về đầu tư phát triển đô thị

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm để thực hiện khu vực phát triển đô thị, bao gồm việc đề xuất danh mục, loại nguồn vốn và lộ trình thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong khu vực phát triển đô thị; nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi, cơ chế đặc thù áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng trong khu vực phát triển đô thị.

- Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị để trình thẩm định nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Lập kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị.

- Tổ chức quản lý hoặc thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với các dự án trong khu vực phát triển đô thị có sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị đảm bảo đúng theo quy hoạch, kế hoạch, tiến độ theo các nội dung dự án đã được phê duyệt; tổng hợp, đề xuất và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, các nhà cung cấp dịch vụ, các chủ đầu tư, đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng cho đến khi hoàn thành việc bàn giao cho chính quyền đô thị.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về khu vực phát triển đô thị; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện các dự án đầu tư và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị được giao quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị trong phạm vi khu vực phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn.

Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp có các quyền của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng, theo điều 68 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; gồm:

- Lập, quản lý dự án khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Luật Xây dựng;

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu về lập, quản lý dự án;

- Lựa chọn, ký kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn để lập, quản lý dự án;

- Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng khi nhà thầu vi phạm hợp đồng;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan giúp UBND tỉnh về quản lý Nhà nước;

- Có trách nhiệm xem xét để giải quyết các khiếu nại đối với kết quả của mình thực hiện;

- Đối với các dự án trực tiếp làm chủ đầu tư: chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, khối lượng, chất lượng và hiệu quả vốn đầu tư của dự án./.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Khóm 2 - Phường 7 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu (Khu bến xe - Bộ đội biên phòng)
Chịu trách nhiệm chính: (ông) Nguyễn Văn Vĩnh - Giám đốc Ban
Điện thoại: 02913.824283 - Fax: 02913.952124 - Email: bqldadtxd@baclieu.gov.vn