Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tiến tới đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025

Tin hoạt động Ban
Thứ năm, 02/07/2020, 14:23
Màu chữ Cỡ chữ
Tiến tới đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN

ĐẢNG BỘ BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2020-2025

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 42-KH/ĐUK, ngày 19/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và tình hình thực tế của Đảng bộ đơn vị. Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng Kế hoạch số 04-KH/ĐB, ngày 26/9/2019 chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các Chi bộ trực thuộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội đảng viên Đảng bộ Ban QLDA lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có bài viết quan trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Trong bài viết có đoạn: “Để bảo đảm cho đại hội đảng bộ các cấp thành công, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cần quán triệt một số quan điểm định hướng sau đây:

(1) Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng;

(2) Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị;

(3) Phát huy dân chủ rộng rãi, tập hợp cao độ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng;

(4) Tôn trọng quy luật khách quan, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm tốt công tác dự báo để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi cho cả trước mắt và lâu dài.

(5) Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân dân lên trên hết. Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ cơ bản để đánh giá, sàng lọc, bố trí cán bộ và đổi mới công tác nhân sự;

(6) Gắn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh”.

Đồng Chí cũng nhấn mạnh: “Tập trung chuẩn bị cho đại hội là công việc quan trọng lúc này, tuy nhiên không được làm ảnh hưởng đến các mặt công tác khác; phải lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng…”

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Đại hội đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa".   

                                                     Nguồn: TTXVN

Từ đầu năm 2020 đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Bí Thư Đảng bộ - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã định hướng cho tập thể cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động của đơn vị xem việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022 và tiến tới Đại hội đảng viên Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và để thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng, 75 năm Ngày thành lập Nước, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Khối lượng công việc rất lớn trong khi thời gian không còn nhiều, các cấp ủy phải đề cao hơn nữa trách nhiệm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Đến ngày 05/02/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu có tổng số 04/04 chi bộ đã đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thành công tốt đẹp. Từng đảng viên trong từng Chi bộ đã sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh; có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới; thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu, các chi bộ trực thuộc và Nghị quyết Đại hội cấp trên. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả bầu cử của từng Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu như sau:

+ Chi bộ Phòng Kiểm soát – Giải phóng mặt bằng: Đại Hội Chi bộ diễn ra vào chiều ngày 20/01/2020. Đại Hội đã bầu chi ủy gồm 03 đồng chí (gồm Bí thư, 01 phó Bí thư và 01 chi ủy viên), đồng chí Lê Dũng phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ – Trưởng phòng Kiểm soát – Giải phóng mặt bằng được bầu chức danh Bí thư Chi bộ.

                                        Chi bộ Phòng Kiểm soát – Giải phóng mặt bằng

 

+ Chi bộ Văn Phòng – Phòng Tài chính kế toán: Đại Hội Chi bộ diễn ra vào sáng ngày 21/01/2020. Đại Hội đã bầu ra 02 đồng chí (gồm Bí thư, 01 phó Bí thư), đồng chí Trịnh Việt Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ – Phó Giám đốc Ban được bầu chức danh Bí thư Chi bộ.

                                            Chi bộ Văn Phòng – Phòng Tài chính kế toán

 

+ Chi bộ Phòng Quản lý dự án: Đại Hội Chi bộ diễn ra vào chiều ngày 21/01/2020 đã bầu chi ủy gồm 03 đồng chí (gồm 01 Bí thư, 01 phó Bí thư và 01 chi ủy viên) do đồng chí Phạm Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ – Cán bộ Phòng Quản lý dự án được bầu chức danh Bí thư Chi bộ.

Chi bộ Phòng Quản lý dự án

 

+ Chi bộ Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật: Đại Hội Chi bộ diễn ra vào chiều ngày 05/02/2020. Đại Hội đã bầu ra 01 đồng chí Bí thư chi bộ, đồng chí Từ Quốc Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ – Phó trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật được bầu chức danh Bí thư Chi bộ.

                                            Chi bộ Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

 

Nhìn chung, việc chuẩn bị và tổ chức Đại Hội các Chi bộ trực thuộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022 đã thành công tốt đẹp. Toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu tập trung chuẩn bị tiến tới Đại hội đảng viên Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm lựa chọn những đồng chí tiêu biểu có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Số lượt xem: 813

Hằng Mơ – Văn Phòng

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Khóm 2 - Phường 7 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu (Khu bến xe - Bộ đội biên phòng)
Chịu trách nhiệm chính: (ông) Nguyễn Văn Vĩnh - Giám đốc Ban
Điện thoại: 02913.824283 - Fax: 02913.952124 - Email: bqldadtxd@baclieu.gov.vn