Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Quy chế

Công đoàn
Thứ năm, 02/07/2020, 14:57
Màu chữ Cỡ chữ
Quy chế

LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BAN QLDA TỈNH BẠC LIÊU KHÓA V, NHIỆM KỲ 2012 - 2014
- Căn cứ điều lệ Công Đoàn Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu khóa V, nhiệm kỳ 2012 – 2014;

- Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-CĐVC ngày 01/10/2012 của Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu v/v công nhận Ban chấp hành CĐCS Ban QLDA tỉnh Bạc Liêu khóa V, nhiệm kỳ 2012 – 2014.

 Nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của tập thể và từng ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Ban QLDA tỉnh Bạc Liêu trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở khóa V, nhiệm kỳ 2012 – 2014. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở QLDA tỉnh Bạc Liêu thống nhất quy chế làm việc của Ban chấp hành như sau :

1/. Nhiệm vụ, quyền hạn của của Ban chấp hành:

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Ban QLDA tỉnh Bạc Liêu khóa V, nhiệm kỳ 2012 – 2014 là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Công đoàn cơ sở Ban QLDA tỉnh Bạc Liêu giữa hai kỳ Đại hội, có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây :

- Nghiên cứu, tổ chức chỉ đạo thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn Viên chức tỉnh tỉnh Bạc Liêu và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Ban QLDA tỉnh Bạc Liêu khóa V, nhiệm kỳ 2012 – 2014. Căn cứ tình hình, yêu cầu nhiệm vụ thực tế và Nghị quyết của cấp ủy để đề xuất những chủ trương, định hướng cho hoạt động Công đoàn trong toàn đơn vị.

- Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cán bộ, Đoàn viên Công đoàn và CNVC trong toàn đơn vị. Tham gia với lãnh đạo Ban QLDA tỉnh trong công tác quy hoạch, kế hoạch, đào tạo, cơ chế quản lý,… Giám sát và kiểm tra việc thực hiện Luật lao động,  hợp đồng lao động, chính sách BHXH, BHLĐ, BHYT,… giáo dục, vận động cán bộ, CNVC chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của Ban QLDA tỉnh và các chế độ, chính sách, Pháp luật Nhà nước.

- Quản lý, sử dụng quỹ Công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. Định kỳ lập báo cáo tài chính thông qua Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

- Chuẩn bị nội dung báo cáo, thời gian, địa điểm và triệu tập các hội nghị của Ban chấp hành, hội nghị sơ kết, tổng kết các hoạt động Công đoàn Ban QLDA tỉnh hàng năm.

- Chỉ đạo hoạt động UBKT Công đoàn cơ sở, phối hợp với các bộ phận chức năng của Ban QLDA tỉnh trong việc giải quyết và tham gia giải quyết các đơn thưa, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, CNVC trong toàn đơn vị theo đúng quy định và trách nhiệm của Công đoàn.

- Chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

2/. Nhiệm vụ, quyền hạn của các ủy viên Ban chấp hành:

2.1/. Quyền và trách nhiệm chung của các thành viên BCH CĐCS:

- Nắm vững nội dung chủ trương, chương trình công tác từng thời kỳ của BCH CĐCS Ban QLDA tỉnh; chủ động, thường xuyên phản ảnh, đề xuất với BCH CĐCS những vấn đề liên quan đến hoạt động của đơn vị, đời sống, chế độ, chính sách, diễn biến tư tưởng của cán bộ, CNVC trong đơn vị và hoạt động Công đoàn theo chuyên đề

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của BCH CĐCS, được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp này. Trường hợp vắng mặt phải có lý do, được Chủ tịch CĐCS đồng ý và có thể gửi ý kiến của mình bằng văn bản cho Chủ tịch CĐCS trước khi diễn ra cuộc họp.

- Các ủy viên Ban chấp hành có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến cho sự lãnh đạo chung của Ban chấp hành. Có quyền chất vấn, phê bình các ủy viên Ban chấp hành hoặc tập thể Ban chấp hành thông qua các cuộc họp Ban chấp hành. Các ủy viên Ban chấp hành phải có trách nhiệm trả lời những chất vấn và kiến nghị nêu trên

- Được thông báo, thông tin thường xuyên về hoạt động của Công đoàn Ban QLDA tỉnh;

- Thường xuyên học tập, rèn luyện để nâng cao lý luận, kiến thức, nghiệp vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được phân công.

- Mỗi ủy viên Ban chấp hành được phân công phụ trách một số công tác có trách nhiệm thực hiện theo các quy định, hướng dẫn hiện hành của Tổng Liên đoàn Lao động, Điều lệ Công đoàn và báo cáo kết quả với Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban QLDA tỉnh.

2.2/. Quyền và trách nhiệm riêng của các thành viên BCH CĐCS:

a/. Đ/c Tạ Hàn Phong – Chủ tịch CĐCS:           

- Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của BCH CĐCS, lãnh đạo CĐCS thực hiện các quyết định, nghị quyết của Công đoàn cấp trên, nghị quyết của Đại hội CĐCS và các quyết định, nghị quyết của BCH CĐCS;

- Phụ trách chung các mặt công tác của CĐCS. Dự thảo chương trình hoạt động hàng quý, hàng năm của BCH CĐCS, bàn bạc, thống nhất ý kiến trong BCH; tổ chức triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả thực hiện hàng quý, hàng năm để báo cáo Công đoàn cấp trên và thông báo cho các đoàn viên CĐ. Chủ trì các cuộc họp của BCH CĐCS. Ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản của BCH CĐCS. Tham dự các cuộc họp của Công đoàn cấp trên, các cuộc họp giao ban của đơn vị và các cuộc họp khác (nếu có);

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế thừa cho CĐCS;

- Ủy quyền, phân công trách nhiệm cho các Ủy viên BCH CĐCS. Quyết định những công việc đột xuất khi không họp được BCH CĐCS và báo cáo lại cho BCH CĐCS tại cuộc họp gần nhất;

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức của CĐCS, phát triển đoàn viên công đoàn;

- Ký quyết định khen thưởng phong trào thi đua, khen thưởng cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn có thành tích trong công tác công đoàn sau khi thống nhất ý kiến trong BCH CĐCS;

- Là chủ tài khoản của CĐCS, chịu trách nhiệm ký duyệt các khoản thu, chi tài chính của CĐCS;

- Chịu trách nhiệm trước Công đoàn cấp trên và trước tập thể cán bộ, CNVC Ban QLDA trong việc thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao.

b/. Đ/c Lê Dũng Phương – UV BCH, phụ trách công tác kiểm tra:        

Có trách nhiệm và quyền hạn như được quy định tại Chương V Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cụ thể là :

- Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn;

- Kiểm tra việc giải quyết các khiếu tố, khiếu nại của người lao động;

- Kiểm tra tài chính công đoàn (thực hiện ít nhất mỗi năm một lần);

- Tổng hợp, lập báo cáo về công tác kiểm tra gởi cho Ủy ban kiểm tra cấp trên theo quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch CĐCS và BCH CĐCS trong việc thực hiện các quyền và trách nhiệm được phân công.

c/. Đ/c Hứa Thị Hằng Mơ – UV BCH: Được phân công phụ trách công tác kế toán của CĐCS, công tác nữ công và một số công tác khác:

Có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

* Về công tác kế toán:

- Lập dự toán tài chính của CĐCS hàng năm;

- Thực hiện thủ tục trích, nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn theo định kỳ, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;

- Thực hiện thủ tục thu, chi quỹ công đoàn theo sự phê duyệt của Chủ tịch CĐCS hoặc người được Chủ tịch CĐCS ủy quyền;

- Lập báo cáo quyết toán tài chính công đoàn hàng quý, báo cáo cho Công đoàn cấp trên; lập báo cáo quyết toán tài chính công đoàn trong nhiệm kỳ để báo cáo trước Đại hội công đoàn cơ sở.

* Về công tác nữ công:

- Nghiên cứu, đề xuất với Ban chấp hành CĐCS về nội dung chương trình công tác nữ công nhằm thực hiện tốt chủ trương Nghị quyết của Ban chấp hành CĐCS và chương trình công tác của Ban nữ công Công đoàn cấp trên;

- Tổ chức các hoạt động, chăm lo nữ và con CNVC-LĐ có đặc thù như: các phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, các hoạt động chào mừng quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam 20/10, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, …;

- Tuyên truyền, giáo dục nữ CNVC-LĐ về chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và những nội dung liên quan đến lao động nữ nói riêng;

* Các công tác khác:

- Lưu trữ hồ sơ, văn bản Ban chấp hành Công đoàn, hồ sơ lý lịch đoàn viên, sổ sách, chứng từ kế toán, sổ họp BCH, …

* Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch CĐCS và BCH CĐCS trong việc thực hiện các quyền và trách nhiệm được phân công nêu trên.

3/. Nguyên tắc và phương pháp làm việc của Ban chấp hành:

- Ban chấp hành làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, đề cao phê bình và tự phê bình, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

 - Trước kỳ họp Ban chấp hành phải chuẩn bị đầy đủ các nội dung, gửi trước các tài liệu cho ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ ít nhất 3 ngày để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến đóng góp vào nội dung văn kiện Hội nghị.

4/. Chế độ sinh hoạt của Ban chấp hành:

- Ban chấp hành Công đoàn cơ sở họp định kỳ ba tháng một lần hoặc khi có công việc đột xuất thuộc quyền hạn của Ban chấp hành có quyền triệu tập Hội nghị bất thường.

- Ủy viên BCH CĐCS vắng mặt trong các cuộc họp BCH phải báo cáo cho Chủ tịch CĐCS biết lý do và có thể gửi ý kiến về những vấn đề đưa ra thảo luận nhưng phải nắm vững những kết luận được đưa ra tại cuộc họp và có trách nhiệm thi hành các kết luận đó.    

5/. Điều khoản thi hành:

 Quy chế này đã được Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Ban QLDA tỉnh Bạc Liêu thống nhất thông qua và làm cơ sở để thực hiện.

 Quy chế này thực hiện kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2012.

Số lượt xem: 261

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Khóm 2 - Phường 7 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu (Khu bến xe - Bộ đội biên phòng)
Chịu trách nhiệm chính: (ông) Nguyễn Văn Vĩnh - Giám đốc Ban
Điện thoại: 02913.824283 - Fax: 02913.952124 - Email: bqldadtxd@baclieu.gov.vn