SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
2
6
1
9
Thông báo mời thầu Thứ Hai, 10/03/2014, 22:05

Xây dựng Quảng trường và đường trung tâm khu hành chính tỉnh.

Di dời và tái lập lưới điện khu vực dự án Quảng trường và đường trung tâm khu hành chính tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu).

- Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Điện thoại/Fax/E-mail:

            + Điện thoại: 07813.952171.

            + Fax: 07813.952124.

            + Email: banqldabaclieu@yahoo.com.

2. Tên dự án: Xây dựng Quảng trường và đường trung tâm khu hành chính tỉnh.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia:

- Dự án thuộc nhóm B:

- Dự án liên doanh:

ý

- Dự án thuộc nhóm A:

- Dự án thuộc nhóm C:

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

- Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Di dời và tái lập lưới điện khu vực dự án Quảng trường và đường trung tâm khu hành chính tỉnh

6. Giá gói thầu: Giá gói thầu theo kế hoạch được duyệt:  8.416.189.000 đồng;

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

- Tên gói thầu: Di dời và tái lập lưới điện khu vực dự án Quảng trường và đường trung tâm khu hành chính tỉnh.

- Tên dự án: Xây dựng Quảng trường và đường trung tâm khu hành chính tỉnh.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00, ngày 24 tháng 3 năm 2014 đến trước 08 giờ 00, ngày 10 tháng 4 năm 2014.

- Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu.

+ Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

            + Điện thoại: 07813.952171.

            + Fax: 07813.952124.

            + Email: banqldabaclieu@yahoo.com

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

- Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu.

+ Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

            + Điện thoại: 07813.952171.

            + Fax: 07813.952124.

            + Email: banqldabaclieu@yahoo.com

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 10 tháng 4 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu: 250.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng)

            + Đồng tiền sử dụng: Tiền Việt Nam.

            + Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm của ngân hàng hoặc bằng tiền mặt.

HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 4 năm 2014, tại hội trường Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu.

Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

        Bạc Liêu, ngày 11 tháng 3 năm 2014

                      GIÁM ĐỐC

                         (Đã ký)

                    Lê Bá Cường

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban GĐ;

- Lưu.

 

 


Số lượt người xem: 1301 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày