SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
2
6
0
4
Thông báo mời thầu Thứ Năm, 07/11/2013, 08:30

Gói thầu số 05:

Khối nhà triển lãm chính, Nhà hàng ẩm thực, Nhà triển lãm phụ, Khu phục vụ triển lãm, Văn phòng ban quản lý.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu).

- Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Điện thoại/Fax/E-mail:

            + Điện thoại: 07813.952171.

            + Fax: 07813.952124.

            + Email: banqldabaclieu@yahoo.com.

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Bạc Liêu.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia:

- Dự án thuộc nhóm B:

- Dự án liên doanh:

ý

- Dự án thuộc nhóm A:

- Dự án thuộc nhóm C:

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

- Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 05: Khối nhà triển lãm chính, Nhà hàng ẩm thực, Nhà triển lãm phụ, Khu phục vụ triển lãm, Văn phòng ban quản lý.

6. Giá gói thầu: Giá gói thầu theo kế hoạch được duyệt:  25.184.697.806 đồng;

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Khối nhà triển lãm chính, Nhà hàng ẩm thực, Nhà triển lãm phụ, Khu phục vụ triển lãm, Văn phòng ban quản lý.

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Bạc Liêu.

- Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và vốn khác.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

- Thời gian bán HSMT từ ngày 16 tháng 11 năm 2013 đến trước 08 giờ 30, ngày 02 tháng 12 năm 2013.

- Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu.

+ Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

            + Điện thoại: 07813.952171.

            + Fax: 07813.952124.

            + Email: banqldabaclieu@yahoo.com

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

- Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu.

+ Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

            + Điện thoại: 07813.952171.

            + Fax: 07813.952124.

            + Email: banqldabaclieu@yahoo.com

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 02 tháng 12 năm 2013.

- Bảo đảm dự thầu: 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng)

            + Đồng tiền sử dụng: Tiền Việt Nam.

            + Hình thức bảo đảm: Bằng tiền mặt.

HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 02 tháng 12 năm 2013, tại hội trường Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu.

Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

       

  Bạc Liêu, ngày 04 tháng 11 năm 2013

          GIÁM ĐỐC

         (Đã ký)

          Lê Bá Cường

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban GĐ;

- Lưu: VT, P.KT (Linh)


Số lượt người xem: 1292 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày