SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
2
6
1
1
Thông báo mời thầu Thứ Ba, 20/08/2013, 15:45

Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu).

- Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Điện thoại/Fax/E-mail:

            + Điện thoại: 07813.824283

            + Fax: 07813.952124

            + Email: banqldabaclieu@yahoo.com

2. Tên dự án: Xây dựng Quảng trường và đường trung tâm khu hành chính tỉnh.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một phần kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng Quảng trường và đường trung tâm khu hành chính tỉnh.

- Người phê duyệt ông: Phạm Hoàng Bê                       Chức vụ: Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu.

5. Tổng mức đầu tư (theo quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 04/7/2013): 118.925.094.000 đồng.

            (Bằng chữ: Một trăm mười tám tỷ, chín trăm hai mươi lăm triệu, không trăm chín mươi bốn nghìn đồng)

 

 

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

1

Tách một phần gói thầu 6a để hình thành gói thầu 6d: Xây dựng Quảng trường đoạn trục (3-5 & E-D). trục (5-8 & C-E)

4.440.000.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 

Quý III/2013

Theo đơn giá cố định

150 ngày

 

2

Gói thầu 7a: Đường dây trung áp và trạm biến áp 560 KVA

1.500.000.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 

Quý III/2013

Theo đơn giá cố định

30 ngày

 

3

Gói thầu 7b: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng Quảng trường và đường trung tâm

4.500.000.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 

Quý III/2013

Theo đơn giá cố định

90 ngày

 

4

Gói thầu 12: Lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán đường dây trung áp và trạm biến áp 560 KVA

48.000.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 

Quý III/2013

Theo tỷ lệ phần trăm

30 ngày

 

5

Gói thầu số 13: Bảo hiểm công trình gói thầu 7a

4.230.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 

Quý III/2013

Trọn gói

Theo tiến độ thi công gói thầu 7a

 

6

Gói thầu số 14: Bảo hiểm công trình gói thầu 7b

12.680.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 

Quý III/2013

Trọn gói

Theo tiến độ thi công gói thầu 7b

 

7

Gói thầu số 15: Bảo hiểm công trình gói thầu 6d

12.510.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 

Quý III/2013

Trọn gói

Theo tiến độ thi công gói thầu 6d

 

Tổng giá các gói thầu

10.517.420.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban GĐ;

- Lưu: VT.

             Bạc Liêu, ngày 09  tháng 8 năm 2013

                            P. GIÁM ĐỐC

                                 (Đã ký)   

                           Trần Văn Hùng                                                       


Số lượt người xem: 1585 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày