SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
2
5
5
1
Kết quả đấu thầu Thứ Hai, 10/03/2014, 22:00

Gói thầu số 10: Đường dây trung thế, trạm biến áp, cáp động lực và hệ thống điện chiếu sáng ngoại vi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu).

- Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Điện thoại/Fax/E-mail:

+ Điện thoại: 07813.952171.

            + Fax: 07813.952124.

            + Email: banqldabaclieu@yahoo.com.

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Bạc Liêu.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá dự toán gói thầu được duyệt

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

1

Gói thầu số 10: Đường dây trung thế, trạm biến áp, cáp động lực và hệ thống điện chiếu sáng ngoại vi

Chỉ định thầu

4.555.113.802 đồng

4.498.990.000 đồng

Công ty TNHH Hồng Phúc

Quyết định số 45/QĐ-QLDA ngày 28/02/2014

Theo đơn giá cố định

30 ngày

 

 

 

Nơi nhận:

          - Như trên;

           -BGĐ;

           - Lưu.

 

        Bạc Liêu, ngày 06  tháng 03 năm 2014

  KT. GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Văn Hùng

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 


Số lượt người xem: 1295 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày