SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
2
5
8
6
Kết quả đấu thầu Thứ Hai, 10/03/2014, 21:25

Gói thầu số 06: Xây dựng hệ thống phun nước nghệ thuật, hệ thống ánh sáng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu).

- Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Điện thoại/Fax/E-mail:

+ Điện thoại: 07813.952171.

            + Fax: 07813.952124.

            + Email: banqldabaclieu@yahoo.com.                                                                

2. Tên dự án: Đầu tư Xây dựng Biểu tượng tỉnh Bạc Liêu (Cây đàn Kìm cách điệu).


B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá dự toán gói thầu được duyệt

 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 06: Xây dựng hệ thống phun nước nghệ thuật, hệ thống ánh sáng

Chỉ định thầu

4.935.535.000 đồng

4.872.319.000 đồng

Công ty cổ phần Anh Thăng

Quyết định số 09/QĐ-QLDA ngày 24/02/2014

Theo đơn giá cố định

30 ngày

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GĐ, các P. GĐ;

- Lưu: VT, P.KT, (Linh).

 

                                                                    Bạc Liêu, ngày 28  tháng 02 năm 2014

                                                                  GIÁM ĐỐC

                                                               (Đã ký)

                                                                                                       Lê Bá Cường

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 1104 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày