SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
2
5
8
9
Kết quả đấu thầu Thứ Sáu, 03/01/2014, 15:15

Gói thầu số 7: Xây dựng khối nhà A, B, C và khối nhà kỹ thuật, sân đường nội bộ, hồ nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu).

- Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Điện thoại/Fax/E-mail:

+ Điện thoại: 07813.952171.

            + Fax: 07813.952124.

            + Email: banqldabaclieu@yahoo.com.

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm triển lãm Văn hóa – Nghệ thuật  và Nhà hát Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá dự toán gói thầu được duyệt

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 7: Xây dựng khối nhà A, B, C và khối nhà kỹ thuật, sân đường nội bộ, hồ nước

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Phần 1: Xây dựng Khối nhà A

 

 

 

Chỉ định thầu

 

 

35.420.505.950

đồng

35.349.160.760 đồng

Công ty TNHH TV và ĐT XD Đức Trọng

Quyết định số 305/QĐ-QLDA ngày 24/12/2013

 

 

 

Theo đơn giá

 

 

 

 

 

 

10 tháng

 

 

1.2

Phần 2: Xây dựng Khối nhà B

30.644.192.634đồng

30.521.875.330 đồng

Công ty TNHH Thanh Tâm

Quyết định số 306/QĐ-QLDA ngày 24/12/2013

1.3

Phần 3: Xây dựng Khối nhà C

 

Chỉ định thầu

23.325.950.452đồng

23.209.052.000 đồng

Tổng Công ty 319

Quyết định số 307/QĐ-QLDA ngày 24/12/2013

Theo đơn giá

 

10 tháng

1.4

Phần 4: Xây dựng Khối nhà khối nhà kỹ thuật, sân đường nội bộ, hồ nước

10.928.634.340đồng

 

10.898.753.917 đồng.

 

Công ty TNHH TM DV KT Đức Hùng

Quyết định số 308/QĐ-QLDA ngày 24/12/2013

 

 

 

 

Nơi nhận:

          - Như trên;

           - GĐ, các P. GĐ Ban;

           - Lưu: VT, P.KT, (Rin)

 

                                   Bạc Liêu, ngày 27 tháng 12 năm 2013

                                KT.GIÁM ĐỐC

                            (Đã ký)

                               Trần Văn Hùng

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 


Số lượt người xem: 1340 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày