SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
2
6
0
9
Kết quả đấu thầu Thứ Sáu, 03/01/2014, 14:50

Gói thầu số 7: Hệ thống sân bãi, đường giao thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu).

- Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Điện thoại/Fax/E-mail:

+ Điện thoại: 07813.952171.

            + Fax: 07813.952124.

            + Email: banqldabaclieu@yahoo.com.

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Bạc Liêu.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá dự toán gói thầu được duyệt

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 7: Hệ thống sân bãi, đường giao thông

Chỉ định thầu

4.821.674.000 đồng

4.410.000.000 đồng

Doanh nghiệp tư nhân Tiến Đạt

Quyết định số 272/QĐ-QLDA ngày 16/12/2013

Theo đơn giá cố định

90 ngày

 

 

 

 

Nơi nhận:

          - Như trên;

           - GĐ, các P. GĐ Ban;

           - Lưu: VT, P.KT, (Linh)

 

                                                                    Bạc Liêu, ngày 16  tháng 12 năm 2013

                                                                 GIÁM ĐỐC

                                                                (Đã ký)

                                                                 Lê Bá Cường

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Ghi theo kế hoạch đấu thầu hoặc dự toán được duyệt.

(2) Cần nêu rõ nội dung chi tiết như đồng tiền, thuế, dự phòng, trượt giá (nếu có).

(3) Trường hợp là liên danh, cần nêu rõ đơn vị đứng đầu và các thành viên.

(4) Cần ghi rõ số văn bản, ngày và chức danh của chủ đầu tư phê duyệt.

 

 

 


Số lượt người xem: 1068 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày