SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
2
6
3
8
Kết quả đấu thầu Thứ Sáu, 03/01/2014, 14:40

Gói thầu số 5: Khối nhà triển lãm chính, nhà hàng ẩm thực, nhà triển lãm phụ, khu phục vụ triển lãm, văn phòng ban quản lý

UBND TỈNH BẠC LIÊU

BAN QLDA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 195/TB-QLDA

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 12  năm 2013

 

                       

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

 

Dự án : Đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Bạc Liêu.

Gói thầu số 5: Khối nhà triển lãm chính, nhà hàng ẩm thực, nhà triển lãm phụ, khu phục vụ triển lãm, văn phòng ban quản lý

 

Kính gửi :

- Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Đức Trọng;

- Hợp tác xã công nghiệp xây dựng Long Hậu;

- Liên danh HTX xây dựng Minh Phú và Công ty TNHH Sao Mai (gọi tắt là Liên danh Minh Phú - Sao Mai).

 

Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-QLDA ngày 05/12/2013 của Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu số 5: Khối nhà triển lãm chính, nhà hàng ẩm thực, nhà triển lãm phụ, khu phục vụ triển lãm, văn phòng ban quản lý thuộc dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Bạc Liêu.

Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu thông báo kết quả đấu thầu đến các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên như sau:

1.       Đơn vị trúng thầu: Liên danh HTX xây dựng Minh Phú và Công ty TNHH Sao Mai (gọi tắt là Liên danh Minh Phú - Sao Mai).

2.  Giá trúng thầu: 19.884.640.000 đồng;

(Bằng chữ: Mười chín tỷ, tám trăm tám mươi bốn triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng).

3. Thời gian thực hiện: 150 ngày (kể từ ngày khởi công, kể cả ngày Lễ, ngày nghỉ theo Luật định);

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

GIÁM ĐỐC

                                                                                                                           (Đã ký)

Nơi nhận :                                                                                                      Lê Bá Cường

- Như trên;

- GĐ, các PGĐ Ban;

- Lưu: VT, P.KT, (Linh).

                                                                                   

 


Số lượt người xem: 1115 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày