SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
2
5
9
2
Kết quả đấu thầu Thứ Năm, 02/01/2014, 13:30

Gói thầu số 07: Xây dựng nền sân và lát đá tự nhiên Quảng trường trục (3-4 & A-B); (3-5 & B-D).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu).

- Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Điện thoại/Fax/E-mail:

+ Điện thoại: 07813.826627.

            + Fax: 07813.952124.

            + Email: banqldabaclieu@yahoo.com.

2. Tên dự án: Xây dựng Biểu tượng tỉnh Bạc Liêu (Cây đàn Kìm cách điệu).


B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá dự toán gói thầu được duyệt

 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 07: Xây dựng nền sân và lát đá tự nhiên Quảng trường trục (3-4 & A-B); (3-5 & B-D).

Đấu thầu rộng rãi trong nước

6.826.726.768 đồng

6.745.993.740 đồng

Doanh nghiệp tư nhân Phan Văn Hiền

Quyết định số 242/QĐ-QLDA ngày 25/11/2013

Theo đơn giá cố định

90 ngày

 

 

 

                                                                    Bạc Liêu, ngày 25  tháng 11 năm 2013

                                                                  KT. GIÁM ĐỐC

                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                   (Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban GĐ;

- Lưu: VT, P.KT.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Ghi theo kế hoạch đấu thầu hoặc dự toán được duyệt.

(2) Cần nêu rõ nội dung chi tiết như đồng tiền, thuế, dự phòng, trượt giá (nếu có).

(3) Trường hợp là liên danh, cần nêu rõ đơn vị đứng đầu và các thành viên.

(4) Cần ghi rõ số văn bản, ngày và chức danh của chủ đầu tư phê duyệt.

 

 

 


Số lượt người xem: 1259 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày