SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
2
6
5
1
Kết quả đấu thầu Thứ Năm, 02/01/2014, 13:20

Gói thầu số 05: Xây dựng Hồ sen, Cánh sen và Đàn kìm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu).

- Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Điện thoại/Fax/E-mail:

+ Điện thoại: 07813.952171.

            + Fax: 07813.952124.

            + Email: banqldabaclieu@yahoo.com.

2. Tên dự án: Đầu tư Xây dựng Biểu tượng tỉnh Bạc Liêu (Cây đàn Kìm cách điệu).


B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá dự toán gói thầu được duyệt

 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 05: Xây dựng Hồ sen, Cánh sen và Đàn kìm

Chỉ định thầu

4.823.619.301 đồng

3.363.693.000 đồng

Công ty TNHH xây dựng An Khang

Quyết định số 271/QĐ-QLDA ngày 16/12/2013

Theo đơn giá cố định

120 ngày

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GĐ, các P. GĐ;

- Lưu: VT, P.KT, (Linh).

 

                                                                    Bạc Liêu, ngày 16  tháng 12 năm 2013

                                                                  GIÁM ĐỐC

                                                                     (Đã Ký)   

                                                                    Lê Bá Cường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 1209 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày