SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
2
6
3
5
Kết quả đấu thầu Thứ Hai, 23/09/2013, 09:50

Phiếu đăng ký thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu).

- Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Điện thoại/Fax/E-mail:

+ Điện thoại: 07813.824283.

            + Fax: 07813.952124.

            + Email: banqldabaclieu@yahoo.com.

2. Tên dự án: Cải tạo Trung tâm Hội nghị tỉnh Bạc Liêu.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

1

Gói thầu 06: Xây dựng và cải tạo công trình chính

Chỉ định thầu

4.380.819.000

4.278.326.865

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Đức Hùng

Số 137/QĐ-QLDA ngày 12/9/2013

Theo đơn giá cố định

4 tháng

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban GĐ;

- Lưu: VT, P.KT.

 

Bạc Liêu, ngày 12  tháng 9 năm 2013

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Bá Cường


Số lượt người xem: 1341 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày